Dekrety chmelobrany

Novodobá Chmelobrana území Chrámu Chmele a Piva byla rozhodnutím Vrchního Chmelitele Chmelobrany obnovena následujícími sedmi dekrety.

 • DEKRET CHMELOBRANY č. 1
  O obnovení Chmelobrany na území Chrámu Chmele a Piva
 • DEKRET CHMELOBRANY č. 2
  O stanovení výše poplatku
 • DEKRET CHMELOBRANY č.3
  O Duhovém řádu
 • DEKRET CHMELOBRANY č. 4
  O stejnokrojích
 • DEKRET CHMELOBRANY č. 5
  O příjímání a trestání členstva
 • DEKRET CHMELOBRANY č. 6
  O mobilizaci
 • DEKRET CHMELOBRANY č. 7
  O slavnostních ceremoniích

Sedm Artikulí Chmelobrany

Z milosti a z daru Praotce Homolupula věřivše a přejivše svolujeme, vědúce a rozumějíce:

I. že hnutí jsúce duchem dobrým, že všecky věci tohoto světa jsú padúci a minulé, jen sranda a pivo zústáva s námi navěky

II. že zachovávati přízeň a věrnost chmelu, dědině své a Praotci Homolupulovi se zavazujeme – hrob jeho uctívati, pravidelně navštěvovati a odkaz jeho šíříti

III. že každoročně se nám sluší účastniti v měsíci Máji oslav Praotce Homolupula, pivaře nejstaršího, a to ve městě žateckém, kde nejlepšímu chmeli se daří

IV. že svárov, křikov a potrhání mezi námi Homolupuly nebude a pivní pomocí sebe a své hosty v nouzi obdarujeme – jestli by kdo koho bil, ranil, ochromil či oloupil, buď na ním pomstěno, dle zákonů Chmelobrany, vyloučením a zavrhnutím

V. že na Chrám Chmele a Piva, chmelem proslulé území, doma i v cizině daleké hrdi budeme, rovněž tak znak, praporec a znělku v obraně své uchováme

VI. že hodnosti poctivě příjmati nám dáno dle plnění úkolů psaných v Modré knížce Chmelobrany, až Pivařem se staneme plným a řádným, dekorovaným Stříbrným odznakem Chrámu – pak užívati výsad Homolupulů nám bude plně umožněno

VII. že v obraně chmele i piva, v lásce i bázni z odplaty ve věčné žízni posmrtného života pivařova, s větší plností vedle duchovenství, my všichni rodu Homolupulů, s dobrým rozmyslem a dobrú vůlí k tomuto listu s artikulemi sedmi, svolujeme a činem jej skutečně držeti a zachovávati budeme Chmelu Chmel!

Vrchní velitelství Chmelobrany se sídlem v Žatci

DEKRET CHMELOBRANY č.1
O OBNOVENÍ CHMELOBRANY NA ÚZEMÍ CHRÁMU CHMELE A PIVA

 • Chmelobrana se obnovuje na ochranu Chrámu Chmele a Piva a k obraně jeho území – chmelařských obcí na Žatecku, Rakovnicku, Podbořansku, Lounsku, Slánsku a Postoloprtsku.
 • Chmelobrana je, a rozhodnutím jejího velitele i bude, členěna na pět čambulů.
 • Velitelství Chmelobrany je a bude v Žatci.
 • Velitelem Chmelobrany je a doživotně bude Miroslav Sieger.
 • Velitel Chmelobrany je zodpovědný za vše a vše, co činí, činí pro blaho a slávu Chmelobrany.
 • Velitelé čambulů jsou jmenováni a odvoláváni velitelem Chmelobrany a zodpovídají za připravenost svého čambulu.
 • Rozhodnutí velitele jsou neodvolatelná.

V Žatci dne 16.11.2003
Miroslav Sieger (Velitel chmelobrany)
Jiří Vaníček (tajný rada)

DEKRET CHMELOBRANY č.2
O STANOVENÍ VÝŠE POPLATKU

 • Výše zápisného pro nové členy Chmelobrany se stanovuje rozhodnutím Vrchního velitele Chmelobrany jednotně, a to ve výši: 257Kč dvěstěpadesátsedmkorunčeských
 • Zápisné je nedobrovolné a budoucí člen Chmelobrany za něj obdrží Identifikační známku a Modrou knížku.
 • Po dosažení nejvyšší hodnosti a složení slibu na Právo Chrámu Chmele a Piva obdrží nový člen Chmelobrany výsadní Stříbrný odznak.

V Žatci dne 16.11.2003
Miroslav Sieger (Velitel chmelobrany)
Jiří Vaníček (tajný rada)

DEKRET CHMELOBRANY č.3
O DUHOVÉM ŘÁDU CHMELOBRANY

 • Duhový řád je nejvyšším oceněním Chmelobrany. Uděluje se za mimořádné zásluhy a vyjímečné činy při uskutečňování myšlenek Chmelobrany ……
 • O přidělení Duhového řádu Chmelobrany rozhodují jeho dosavadní nositelé většinovým hlasováním. První tři Duhové řády uděluje velitel Chmelobrany dle vlastního uvážení.
 • Duhový řád symbolizuje sedm barev, ze kterých je složeno světlo, nositel života, síly a radosti. Myšlenka Duhového řádu navazuje jak na odkaz dávných Homolupulů, tak i na konání jejich pokračovatelů, rytířů čestných idejí a ochránců Chrámů.
 • ……když ale uhodí naše hodina, obrníme se vnitřně vírou a vně železem, ne pozlátkem. Chceme se ozbrojit, ne vyšňořit! Nepříteli chceme nahnat hrůzu, a ne vzbudit jeho žádostivost. Táhneme-li do bitvy, tak ne pro parádu, usilujeme o vítězství a ne o slávu, chceme být obávaní, ne obdivovaní…
  sv. Bernard

V Žatci dne 16.11.2003
Miroslav Sieger (Velitel chmelobrany)
Jiří Vaníček (tajný rada)

DEKRET CHMELOBRANY č.4
O STEJNOKROJÍCH

 • Rozhodnutím vrchního velitele Chmelobrany disponuje Chmelobrana následnými typy stejnokrojů:Pracovní stejnokroj, jehož základ tvoří pracovní botky, nánožníky (podkolenky), suknice, černé triko, baretnice, korále, náramky a opasnice s mošnouSlavnostní stejnokroj, který je tvořen černým kloboukem, černým trikem nebo bílou košilí a vyšívanou vestou, černým sakem, černými kalhotami a černými botami. Povinnou součástí slavnostního stejnokroje je Identifikační známka, viditelně pověšená na krku Chmelobrance
 • Typ stejnokroje pro společnou mobilizaci Chmelobrany se vždy určuje zvláštním výnosem velitele.

V Žatci dne 16.11.2003
Miroslav Sieger (Velitel chmelobrany)
Jiří Vaníček (tajný rada)

DEKRET CHMELOBRANY č.5
O PŘÍJMÁNÍ A TRESTÁNÍ ČLENSTVA

 • Novým členem Chmelobrany se může stát pouze ten, kdo se rozhodne svoje činy směrovati ku prospěchu Chrámu Chmele a Piva a jeho slavného území.
 • Kdo toto učiní, a po dosažení hodnosti nejvyšší slavnostní slib složí při pasování na Právo Chmelobrany, ten i nadále se Sedmi artikulemi Homolupulů musí říditi.
 • Jen ten, kdo splní výše uvedené, může Stříbrný odznak, coby znamení výsad člena Chmelobrany na klopě nositi.
 • Z řad Chmelobrany budiž vrchním velitelem vyloučen každý, kdo zpronevěří se zásadám Sedmi artikulí.
 • Potrestán budiž ten, kdo úmyslně nečestně vůči svým kamarádům bude jednati.

V Žatci dne 16.11.2003
Miroslav Sieger (Velitel chmelobrany)
Jiří Vaníček (tajný rada)

DEKRET CHMELOBRANY č.6
O MOBILIZACI

 • Mobilizace Chmelobrany se svolává za účelem obrany chmelovišť a ležáckých sklepů nebo za účelem porady.
 • Mobilizaci členstva svolává velitel Chmelobrany tiskem, pouličním verbířem, dopisem, rozhlasem nebo televizí.
 • Při vyhlášení mobilizace se dostaví chmelobranec na místo určeného srazu v pracovním či slavnostním stejnokroji dle obsahu sdělení mobilizační výzvy.
 • Každoročně se začátkem května bude konat Slavnostní mobilizace k účasti v průvodu májového Chmelfestu.
 • Účast na mobilizacích je dobrovolně povinná!

V Žatci dne 16.11.2003
Miroslav Sieger (Velitel chmelobrany)
Jiří Vaníček (tajný rada)

DEKRET CHMELOBRANY č.7
O SLAVNOSTNÍCH CEREMONIÍCH

 • Slavnostními ceremoniemi se rozumí příjímání nových členů, slavnostní nástup a pochod v průvodu Chmelfestu či na jiných akcích, slavnostní zahajování a ukončování mobilizací, slavnostní vítání návštěv a poselstev.
 • Při slavnostních ceremoniích se používají slavnostní artefakty, kterými jsou: Zástava Chrámu Chmele a Piva, Zástavy pěti čambulů, Právo Chmelobrany, Velitelská šiška, Koruna, Řetěz, Sedmičkové Identifikační známky, 7 artikulí a 7 dekretů.
 • Slavnostní artefakty musí být uloženy pod dozorem vrchního velitele a velitelů čambulů na bezpečném místě.

V Žatci dne 16.11.2003
Miroslav Sieger (Velitel chmelobrany)
Jiří Vaníček (tajný rada)